Centrum systemiky nabízí unikátní certifikované studium NLP v rámci specializovaných akademií.

Sales Genius

Výcvik Sales Genius využívá nejnovějších poznatků o fungování mozku, Neuro-lingvistického programování a konverzační hypnózy při obchodním jednání a je určen především pro obchodní zástupce, poradce a prodejce. Vysoká efektivita výcviku je dána především tím, že integruje nejnovější poznatky a techniky z oblasti "klasických" obchodních dovedností s novými a netradičními přístupy, jako je konverzační Ericksonovská hypnóza, koučování a NLP.

Staňte se geniálním obchodníkem a vydělávejte více peněz díky výcviku Sales Genius!

Hlavní cíle výcviku

Hlavním cílem programu „Sales Genius“ je navýšení výsledků jednotlivců a skupin obchodních zástupců/prodejců/poradců, které vede jak k získání řady nových obchodních zakázek a tak k celkovému nárůstu tržeb z prodeje a spokojenosti zákazníků.

Rozsah výcviku

Program „Sales Genius“ trvá 10 týdnů a obsahuje celkem 11 školících dní. Po celou dobu výcviku je zajištěna pravidelná komunikace s účastníky. Součástí realizace zakázky je detailní monitorování a vyhodnocování výsledků, jejich reportování vedení společnosti na týdenní bázi, a také závěrečné vyhodnocení a finanční vyjádření úspěšnosti programu po jeho skončení.

Konktrétní obsah výcviku je vždy připraven na míru podle potřeb a cílů zadavatele. Níže je uvedena jedna z variant již realizovaných kurzů.

Moduly I a II:

Cíle:

 • Naučit se kontaktovat potenciální klienty pomocí diferencovaných zdrojů
 • Překonat námitky a zaujmout klienta pro následnou schůzku či obchod
 • Zvládnout profesionální vedení obchodní schůzky
 • Dotáhnout schůzku k úspěšnému konci pomocí vyjednávání a motivování

Obsah:

 • Seznámení s obchodním cyklem a jednotlivými fázemi obchodního jednání
 • Kontaktování potenciálních klientů - získání kvalitních kontaktů, oslovení klienta, argumentace, zvládání námitek, využití sugescí a NLP při oslovení, typologie klienta a způsoby jednání s ním, zjišťování potřeb a očekávání klienta, vybudování a udržení rapportu, využití Rapportu, Pacingu a Leadingu při kontaktování klientů, překonání obtížných situací v komunikaci
 • Telefonování klientům - efektivní práce s kontakty, telefonování i na "studeném"trhu, telefonování klientům z databází a na doporučení
 • Vedení obchodní schůzky - příprava na jednání, image, prezentace a sebeprezentace, efektivní verbální a neverbální komunikace
 • Techniky vedoucí k úspěšnému uzavření obchodu - ovlivňování, základy vyjednávání, co je a co není dobrá služba zákazníkovi
 • Vyhodnocení průběžných výsledků

Moduly III a IV:

Cíle:

 • Vyjednání závazných cílů dle zadání zadavatele a individuálních potřeb účastníků
 • Motivace účastníků pro 8 týdenní intenzivní práci a uzavření individuálních dohod o splnění předem vytyčených milníků
 • Ukázka důležitosti přesného využívání procesů a postupů Sales Genius pro zvyšování výkonu obchodních zástupců či poradců

Obsah:

 • Zjištění a ověření očekávání a cílů vybraných obchodních zástupců/poradců pomocí skupinového systemického koučování a NLP
 • NLP typologie - Reprezentační systémy, Metaprogramy a MBTI
 • Disney Strategie
 • MASTERY
 • Neurologické úrovně - změny v jednotlivých úrovních a jejich aplikace na obchod
 • Práce s přesvědčími a hodnotami obchodníka
 • Vyjednání individuálních cílů, odsouhlasení pravidel spolupráce a seznámení s procesy a postupy Sales Genius

Moduly V a VI:

Cíle:

 • Posílit kompetence a vybudovat nové, fungující a efektivní návyky v oblasti identifikace a oslovení klientů
 • Zvýšit motivaci a závazky účastníků využitím detailní analýzy výsledků za předchozí období
 • Vytěžit vnitřní zdroje a aplikovat nové a netradiční přístupy vedoucí ke zvýšení výkonu

Obsah:

 • Monitorování výsledku jednotlivců oproti stanoveným závazkům
 • Systemické skupinové koučování - zadání objednatele projektu a individuální témata podle preferencí a potřeb skupiny
 • Teoretické základy systemického koučování a jeho reálná aplikace v obchodním jednání
 • Využití teorie sociálních systémů v obchodní praxi
 • Vytyčení a odsouhlasení individuálních plánů osobního rozvoje a akčních kroků pro meziobdobí

Moduly VII a VIII:

Cíle:

 • Zkompetentnit obchodníky jako řešitele tak, aby dokázali více těžit za svých zdrojů a uzavřít obchod
 • Potvrdit první změny v kompetencích a činnostech jednotlivců
 • Podpořit rozvoj jednotlivých obchodníků/poradců a vytvoření prvních nových pozitivních návyků
 • Naučit se aktivně pracovat s metapozicí, hledáním a kotvením zdrojů, stádiii vysoké výkonnosti, zjišťováním predikátů a jejich využití v rozhovoru

Obsah:

 • Monitorování výsledku jednotlivců oproti stanoveným závazkům
 • Skupinové koučování
 • Teoretické základy a praktická aplikace Neuro-lingvistického programování sama na sebe a na vedení obchodní schůzky (Kotvení, Oční vzorce, Pozice vnímání)
 • NLP jazykové modely a jejich propojování (Meta model jazyka, Miltonovský jazyk, Metafory, Roztroušené sugesce)
 • Úprava závazků a individuálních plánů osobního rozvoje a akčních kroků pro meziobdobí

Moduly IX a X:

Cíle:

 • Naučit se netradičně pracovat se sebou i s ostatními tak, aby docházelo i po skončení programu Sales Genius k posunům ve výkonech
 • Naučit se všechny nové nástroje aktivně využívat v každodenní praxi
 • Posílit kompetence a vybudovat nové, fungující a efektivní návyky při komunikaci s klientem na dohodnutých schůzkách
 • Vyhodnotit program a odsouhlasit doporučení pro jednotlivé obchodníky na dobu dalších 8 týdnů

Obsah:

 • Monitorování výsledku jednotlivců oproti stanoveným závazkům
 • Skupinové koučování s cílem vytvořit komplexní přehled námitek klientů a nejlepších argumentací na ně - s využitím koučování, NLP a Ericksonovského přístupu
 • Praktická aplikace sugescí a Neuro-lingvistického programování - tvorba úspěšných strategií v jednání, modelování, aplikace modelu R.O.L.E. v obchodě, využití modelu S.C.O.R.E. při práci s limitujícím přesvědčením
 • Vyhodnocení výsledků a programu

Výcvik je koncipován jako uzavřený, tj. účastní se ho skupina vybraných obchodních zástupců objednavatele. Celková struktura a detailní obsah programu se vždy individuálně přizpůsobuje podle kritérií a podkladů dodaných objednavatelem s cílem maximální efektivity. Program Sales Genius je vždy přizpůsobován zadání klienta.

Věříme si, že dokážeme výrazně zvýšit nárůst tržeb. Proto nabízíme možnost rozdělení ceny výcviku na fixní a variabilní část.

Dokážeme vám, že reálně zvýšíme obrat vašich obchodníků a přímo vám změříme o kolik!

Tento výcvik je realizován jako Kurz na míru. V případě zájmu nás kontaktujte na: duricova@systemika-nlp.cz nebo na telefonu: +420 724 256 055

Přehled termínů kurzů →

NLP modulový výcvik - PRAHA - 2021 NLP ONLINE KURZY NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning