NLP Master Practitioner

Termín začátku: 15. 1. 2025 Lokalita / jazyk: Praha Počet modulů: 5
90 000,- Kč (108 900,- s DPH 21%)
70 000,- Kč (84 700,- s DPH 21%) Akce platí do 31. 7. 2024
Objednat kurz

Podrobné informace o kurzuNový certifikovaný výcvik NLP Master Practitioner – je nejkomplexnější a nejobsáhlejší NLP Master kurz v Čechách a na Slovensku. Byl vytvořen na základě dlouholeté realizace úspěšného kurzu NLP Master Practitioner a obsahuje to nejlepší, co v oblasti NLP vzdělání můžete získat. Naučíte se provádět efektivnější, rychlejší a masivnější změny u sebe a svých klientů. A hlouběji pochopíte principy NLP.Kurz je mezinárodně certifikovaný a zahrnuje

•    velké množství pokročilých technik Neuro-lingvistického programování

•    hluboké NLP modelování s využitím tranzových stavů.

•    základní principy neurověd a jejich praktické využití v NLP koučování 

•    pravidla a postupy, na kterých jsou postaveny všechny klasické i NewCode techniky

•    nové koučovací postupy a techniky, na nichž je založené  NLP koučování podle Stromu života a unikátní transformační koučování Personal Breakthrough Session

•    pokročilé koučovací jazykové vzorce Sleight of Mouth, Beyond Words a Clean Language

•    techniky časových linií a pokročilých hypnotických postupů

•    komplexní NLP prezentační dovednosti

•    odhalování tendencí k přemýšlení a chování v různých situacích pomocí Metaprogramů

•    celou řadu pokročilých NLP technik pro transformační koučování a to vše jak v teorii, tak v praxi, což znamená pro účastníky opravdu vysokou kvalitu získaných znalostí a dovedností.

Pomůžeme vám rozvíjet své NLP dovednosti a stát se skutečným mistrem NLP!


Cíle kurzu

NOVÝ NLP Master Practitioner – verze 2019 vás seznámí s principy a technikami, na jejichž základě stojí celé Neuro-lingvistického programování, což vám umožní nejen zkvalitnit svoje koučovací schopnosti či umět „číst“ nové NLP techniky, ale i vytvářet si své vlastní NLP techniky a modely, které budete aktuálně potřebovat ve své praxi.

Staňte se v oblasti NLP jedinečnými!

Navíc sami detailně pochopíte a natrénujete princip, na kterém se NLP zrodilo, tj. modelování. Modelování se využívá jako klíčová dovednost v průběhu celého kurzu; pomocí něho se naučíte všechny ostatní dovednosti, které jsou obsahem kurzu. Naučíte se celou řadu transformačních koučovacích technik a postupů a v důsledku toho budete schopni provádět pokročiléprocesní změny s jednotlivci a skupinami. Postupně si osvojíte celou řadu pokročilých jazykových vzorců a budete je umět využívat pro ovlivňování změn a realizovat pomocí nich vysoce efektivní NLP prezentace.


Koncept výcviku

Během své účasti na kurzu budete přenášet své naučené znalosti do praxe prostřednictvím mnoha cvičení, projektů, přijímání a poskytování zpětné vazby, reflektování, koučování a skupinových diskusí. Většina kurzu je pojata jako sebezkušenostní a prožitková; to vám zprostředkuje (jak v roli klienta, tak v roli kouče) praktické zkušenosti v tom, jak NLP Master techniky fungují, a jak hluboké změny v klientovi vyvolávají. Zlepšíte tak své NLP dovednosti.

Na kurzu získáte teoretické poznatky, shlédnete ukázky a demonstrace nových NLP technik - a následně budete sami provádět cvičení a případové studie, které vám pomohou se naplno rozvíjet jako NLP Master. Natrénujete modelování dovedností, a to pomocí modelování různých technik a vzorců chování. Díky tomu budete moci provádět velmi efektivní NLP změny v klientově chování na více implicitních úrovních (často dojde ke změně ještě předtím, než si váš klient uvědomí, že se něco stalo a změnilo).Z jakého důvodu se zúčastnit výcviku NLP Master Practitioner?

•    Pochopíte principy fungování lidského mozku a aplikaci nejnovějších výzkumů v oblasti neurověd do Neuro-lingvistického programování, do koučování i do jiných oblastí 

•    Naučíte se rozeznávat rozdíly mezi jednotlivými NLP školami a přístupy a vzájemně je propojovat tak, abyste dosáhli „synergického efektu“ 

•    Poznáte principy a zákonitosti, na kterých fungují jednotlivé techniky klasického i New Code NLP 

•    Dokážete přizpůsobit způsob vedení jednotlivých technik podle typu klienta 

•    Budete schopni vést všechny NLP techniky na konverzační úrovni 

•    Naučíte se pokročilé techniky modelování, které vám umožní dosahovat lepších výsledků v osobním i profesním životě.

•    Budete schopni pracovat při koučování s klientem na transformační úrovni, a to hned několika různými technikami

•    Dokážete změnit klientovo vnímání minulých událostí, a ovlivnit tak jeho aktuální prožívání a výsledky

•    Dozvíte se, jak fungují Metaprogramy a jak pomocí otázek predikovat přemýšlení a chování druhých osob v konkrétních situacích

•    Poznáte nový rozměr vedení hypnotických sezení a propojení hypnózy s vybranými NLP technikami

•    Zlepšíte svoje prezentační dovednosti pomocí 8 krokového prezentačního modelu 

•    Kurz je vyučován na několika úrovních, z nichž první je často nevědomé modelování

Tento kurz je více než teorie NLP. I když po jeho absolvování budete mít dokonalou znalost všech souvisejících teorií, ještě důležitější je, že se prakticky naučíte vytvářet a modelovat vzorce vedoucí k úspěšnosti a dokonalosti v dané oblasti.

Chcete založit svoji kariéru na transformačním NLP koučování, nebo chcete zvýšit své příjmy tím, že aplikujete NLP techniky ve své práci? Potom je tento výcvik určen právě pro vás!


Absolvováním výcviku zvýšíte své obchodní výsledky a stanete se úspěšnějšími!Po absolvování výcviku

•    Tento výcvik vám umožní dostat se přímo ke kořenům celého Neuro-lingvistického programování se zaměřením na neurovědy, základní principy jednotlivých technik a hluboké techniky modelování.

•    Naučíte se pokročilé NLP změnové techniky, které jsou zdrojem pro významnou transformaci klientů.

•    Budete moci používat vysoce účinné jazykové modely k ovlivňování a změnám chování ve všech kontextech, od podnikání až po vzdělávání, prezentování a koučování.

•    Naučíte se provádět vysoce efektivní prezentace pomocí modelu NLP prezentačních dovedností a efektivně komunikovat s jednotlivci i se skupinami podle zvolené hierarchie a úrovně.

•    Budete umět replikovat chování a myšlení jiných osob a využít to pro osobní rozvoj i pro zefektivnění vaší práce. Jako NLP Master Practitioner budete často tvůrcem významných změn ve světě vašich klientů.


Rozsah výcviku

Základy neurověd

•    Získáte základní znalosti z neurověd, principů a fungování lidského mozku. Díky těmto znalostem lépe pochopíte spojení mezi psychickým a fyzickým tělem. Budete rozumět, jak NLP techniky pracují s mozkem. Díky tomu, budete moci dosahovat lepších výsledků, jak v práci sami se sebou, tak v koučování či terapii s klienty.

•    Budete umět aplikovat klíčové principy/pravidla fungování mozku do provádění a vlastní tvorby NLP technik. 

•    Zvýšíte svou schopnost získávat a integrovat odborné informace z nejnovějších výzkumů v oblasti psychologie.

Obsah

•    Základní části mozku a jejich funkce 

•    Principy/pravidla fungování lidského mozku 

•    Jak mozek konstruuje realitu 

•    Jak vzniká úsudek 

•    Heuristiky a zkreslení 

•    Fenomén kognitivní disonance 

•    Mentální strategie rozhodování 

•    Priming a jeho vliv na naše myšlení 

•    Práce s pamětí 

•    Neuroplasticita

Základní NLP technika

•    Naučíte se konkrétní postupy a kroky, které se ukrývají za každou technikou klasického NLP a New Code NLP, koučováním a hypnózou 

•    Znalost Základní NLP techniky vám umožní pochopit, z jakého důvodu obsahují konkrétní NLP techniky daný počet kroků a konkrétní pořadí 

•    Jakmile pochopíte jednotlivé kroky a jejich posloupnost v NLP technikách, tak budete schopni přizpůsobit vedení techniky přesně potřebám klienta a situaci a zároveň vést techniky i na konverzační úrovni.

Obsah

•    Základní technika z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd 

•    Jednotlivé kroky základní techniky 

•    Základní technika a jednotlivé techniky klasického NLP a New Code NLP 

•    Aplikace Základní techniky do byznysu

Konverzační vedení NLP technik

•    Seznámíte se základními principy převedení jednotlivých technik do konverzační roviny koučovacího rozhovoru

•    Naučíte se vést konverzačně všechny klasické NLP techniky (SWISH, Visual Squash, Bourání negativní kotvy, Neurologické úrovně atd.) a prakticky si vše procvičíte

•    Propojíte získané znalosti z neurověd a Základní techniky s již známými NLP technikami, což vám umožní provádět techniky velmi nenápadně v konverzační úrovni

Obsah

•    Základní principy a formy vedení technik na konverzační úrovni

•    Propojení NLP technik s neurovědami a Základní technikou

•    Praktická aplikace konverzačního vedení jednotlivých NLP techniky

Koučování podle Stromu života

•    Pochopíte celý Strom života dle Kabbaly a naučíte se ho aplikovat NLP koučování

•    Poznáte všechny sefiry a cesty, které Strom života obsahuje, a také jejich význam v NLP koučování 

•    Zjistíte, jakou strukturu koučovacího postupu zvolit tak, aby byl v souladu s cestami dle Stromu života

•    Naučíte se identifikovat problémové větve u klienta na základě slov, větních spojení a způsobu přemýšlení, které se odrážejí v jeho odpovědích

•    Dozvíte se, jaké NLP techniky zvolit při řešení konkrétní problémové větve

•    Prakticky si vyzkoušíte strukturu koučování dle Stromu života 

Obsah

•    Seznámení se Stromem života a jeho praktické aplikace do osobní ho života a osobního rozvoje, tak do NLP koučování s externími klienty

•    Poznání jednotlivých sefir, jejich charakteristik a významu v koučování

•    Poznání jednotlivých cest a možnosti jejich vedení – nahoru a dolů Stromem života

•    Vedení celého koučovacího rozhovoru na základě sefir a cest a jejich přímém propojeni s NLP

•    Identifikace problémových větvi na základě rozhovoru s klientem

•    Správné zvolení a realizace NLP technik

•    Realizace koučovacího rozhovoru dle struktury Stromu života

NLP modelování pomocí Deep Trance Identification

•    Poznáte NLP modelování jako základní dovednost pro získání nevědomých kompetencí dané osoby

•    Naučíte se techniku hlubokého modelování na čtyřech úrovních

•    Získáte kompletní know how modelování pomocí Deep Trance Identification (DTI)

•    Prakticky si modelování osvojíte prostřednictvím osobního projektu modelování

•    Zavedete namodelované schopnosti do svého života

•    Zjistíte, jak zakódovat získané postupy pro výuku ostatních

Obsah

•    Zádklady hlubokého modelování na čtyřech úrovních 

•    Deep Trance Identification z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd. 

•    Příprava na DTI: tvorba budoucího já, definování kontextů, výběr modelovaného a Proti-modelu, tvorba matice událostí, zapojení nevědomí do DTI procesu. 

•    Realizace DTI: rapport s modelovaným, podpora snění, výběr nejvhodnější DTI techniky (technika dle Raikova, Stanislavského metoda, opačné DTI, DTI budoucího já,Neurologické úrovně v DTI)

•    Integrace DTI do požadovaných kontextů a využití v budoucnosti.

•    Aplikace a testování.Seznámení s NLP modelováním, jeho principy a postupy

•    Praktické procvičení na sobě i druhých osobách

•    Realizace projektu modelování

Pokročilé jazykové modely

•    Naučíte se a prakticky si procvičíte pokročilé jazykové vzorce Sleight of Mouth, Beyond Words a Clean Language

•    Budete schopni provádět transformační koučování – změny na úrovních hodnot, přesvědčení a identity - za pomocí jazyka

•    Zjistíte, jak zdokonalit práci s metaforami a zakomponovat je do koučování a osobní změny uklientů 

•    Osvojíte ji jazykové dodávání zdrojů a využití časových vzorců

Obsah

•    Jazykové modely Sleight of Mouth

•    Jazykové modely Beyond Words

•    Jayzkové modely Clean Language

•    Efektivní práce s metaforami

•    Praktický nácvik

Pokročilé NLP techniky

•    Osvojíte si pokročilé NLP techniky na odstraňování limitujících přesvědčení 

•    Naučíte se několik technik vycházejících z namodelování strategií géniů 

•    Poznáte transformační techniky pro změnu identity a vytváření „nového JÁ“

Obsah

•    Techniky na odstraňování limitujících přesvědčení (Hierarchie kritérií, Cyklus změny přesvědčení a řetězení přesvědčení)

•    Techniky podle strategií géniů (např. S.C.O.R.E….)

•    Techniky na změnu identity (např. Generátor nového chování…)


Metaprogramy

•    Proniknete do tajů našich vnitřních programů, které ovládají naše přemýšlení a chování

•    Naučíte se základní Metaprogramy, které používáme v jednotlivých situacích i kontextech

•    Prakticky si procvičíte konkrétní otázky, které Vám pomohou snadno a rychle identifikovat Metaprogramy u druhých osob

•    Identifikujete si svoje vlastní Metaprogramy a naučíte se, jak s nimi pracovat

Obsah

•    Význam Metaprogramů z pohledu komunikačního modelu a výsledného přemýšlení a chování

•    Seznámení se základními Metaprogamy a jejich charakteristikami

•    Konkrétní otázky, které vám pomohou identifikovat jednotlivé Metaprogramy u druhých osob

•    Praktické použití Metaprogramů v různých situacích (koučování, výběr osob, obchod…)

•    Identifikace Metaprogramů u sebe sama a praktické návody na jejich rozvoj


Personal Breakthrough Session

•    Pokročilý koučovací model pro transformační koučování

•    Využití osobních hodnot klienta a identifikace klíčovým bodů pro změnu

•    Vytvoření významných životních změn za 4-5 hodin intenzivního koučování

•    Postup při pokračování koučovacích setkání tak, aby změny byly rychlé, efektivní a trvalé

Obsah

•    Detailní struktura Personal Breakthrough Session

•    Rozhovor o hodnotách a jeho využití při transformačním koučování

•    Intervence hodnotami - vyvolání a vytváření intervencí na hodnotové úrovni pro dosahování významných změn

•    Odhalení Metaprogramů a práce s nimi v rámci PBTS

•    Nové způsoby vedení intervenčních technik

•    Sebe-zkušenost z absolvování transformačního koučování pomocí PBTS 

•    Praktický nácvik, rozbor a zpětná vazba


Pokročilá hypnóza

•    Naučíte se pokročilé postupy navození hypnotického stavu. 

•    Poznáte, jak využít hypnózu pro zvýšení účinnosti NLP technik.

•    Naučíte se základy ericksonovského vedení hypnotického sezení.

•    Osvojíte si pevnou strukturu vedení hypnózy s klientem.

Obsah

•    Pokročilé vstupy do hypnotického stavu.

•    Stupně hypnotického stavu.

•    Vedení NLP Technik v hynóze.

•    Ericksonovské vedení hypnózy.

•    Pokročilé prohlobení hypnotického stavu.

•    Různé druhy ukončení hypnotického stavu.

•    Autohypnóza.


Časové linie

•    Seznámíte se s časovými liniemi a jejich praktickém využití při NLP koučování

•    Naučíte se pracovat s různými formáty časových os (prostorové, vizuální, hypnóza)

•    Zdokonalíte se v práci s metaforami v osobní historii klienta

•    Osvojíte si re-imprinting, tj. proces pomáhající klientovi překonat obtížné situace z minulosti a tím změnit klientovo vnímání současosti 

•    Poznáte, jak využívat nevědomí při práci se změnami zaměřenými na minulost

Obsah

•    Co jsou časové linie a jak se s nimi pracuje

•    Práce s různými formáty časových os (prostorové, vizuální, hypnóza), jejich specifika a způsoby využití

•    Pokročilá práce s metaforami v osobní historii klienta

•    Pokročilé NLP techniky pracující s časovými osami (Re-imprinting, Proskočení, Regrese a další…)

•    Časové linie při hypnotickém sezení


Prezentační dovednosti

•    Naučíte se, jak využití NLP postupů a technik pro získání a udržení pozornosti posluchačů

•    Zjistíte, jak zaujmout posluchače na nevědomé úrovni a jakou roli zde hrají metafory

•    Seznámíte se s 4MAT modelem, který vám pomůže identifikovat, jaké typy posluchačů na prezentaci máte a jak uzpůsobit prezentaci jejich potřebám

•    Pochopíte, jak zaměřit pozornost posluchačů požadovaným směrem a využít jazykových modelů pro jejich ovlivnění

•    Prakticky si vyzkoušíte prezentaci podle unikátního NLP 8-krokového modelu pro tvorbu a realizaci prezentací

•    Dostanete konkrétní rady a tipy pro maximální zefektivnění vašich prezentačních dovedností

Obsah

•    NLP techniky a postupy používané ve vysoce efektivních prezentacích

•    4MAT model

•    Použití metafor a jazykových modelů v prezentacích

•    8-krokový NLP prezentační model

•    Praktický nácvik prezentací, vč. rozborů, zpětné vazby a doporučeníHarmonogram výcviku

•    Modul 1: Základy neurověd, Základní NLP technika, Konverzační vedení technik, Metaprogramy,Koučování podle Stromu života

•    Modul 2: Personal Breaktrhough Session,Modelování pomocí Deep Trance Identification

•    Modul 3: Pokročilé jazykové vzorce, Časové linie

•    Modul 4: Prezentační dovednosti, Strategie géniů a pokročilé NLP techniky

•    Modul 5: Nové NLP techniky, Certifikace 


Jako součást certifikace je třeba splnit 4 hlavní úkoly:

•    Splnit podmínky písemného testu z probírané látky (min. 75%)

•    Úspěšně prokázat dovednost vedení Personal Breakthrough Session

•    Provést projekt modelování a prezentovat ho pomocí 8-krokového prezentačního modelu skupině

•    Prokázat schopnost vedení NLP technik na konverzační úrovni


Úspěšný účastník získá mezinárodní certifikát NLP Master Practitioner.

Podmínkou účasti na výcviku je předchozí certifikace NLP Practitioner. Velkou výhodou je certifikace NLP New Code Practitioner.


Termíny jednotlivých modulů

•    15. 1. 2025

•      5. 2. 2025

•    26. 2. 2025

•    19. 3. 2025

•    23. 4. 2025


Powered by Froala Editor

Lektor kurzu

Ing. Jitka Ďuricová Profil lektora
Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky