Centrum systemiky nabízí unikátní certifikované studium NLP v rámci specializovaných akademií.

NLP Sales Practitioner

NLP Sales Practitioner je ucelený výcvik, který pomáhá získat nové kontakty a zaujmout je, navýšit počet obchodních zakázek a objemy prodejů u stávajících i nových klientů, udržet si zákazníkovu loajalitu, obdržet pozitivní reference a další doporučení. Obsah je neustále aktualizován tak, že propojuje naše dlouholeté zkušenosti v obchodě s novými a netradičními přístupy, jako je Neuro-lingvistické programování, koučování a Ericksonovská hypnóza. Ve výcviku jsou začleněny nejnovější poznatky o fungování mozku a namodelované postupy nejúspěšnějších prodejců světa.

Celých 80% úspěchu při obchodování závisí na našem vnitřním nastavení a jen 20% na tom, jak zvládáme prodejní dovednosti.

Vzhledem k této skutečnosti se na našich kurzech cíleně zaměřujeme na práci s vnitřním nastavením. Pomocí změny vnitřního postoje totiž zcela jasně zvládnete jednání s jakýmkoliv klientem. S lehkostí budete řešit situace, které mohly být doposud vaším problémem např. telefonování, zvládání námitek, vedení schůzky, doporučení. Samotné klasické výukové metody zde totiž selhávají.

Z jakého důvodu se účastnit

 • Začnete pracovat sami se sebou a odstraníte své vnitřní bloky, které vám brání být v obchodě úspěšnější (odstraníte obavu z oslovení cizích lidí, strach z odmítnutí a telefonování, prokrastinaci, nervozitu při prezentaci produktu či služby atd.)
 • Naučíte se efektivně komunikovat, číst myšlenky a přání klientů a stimulovat jejich přemýšlení směrem, který preferujete
 • Získáte nové dovednosti a netradiční obchodní techniky, které vám pomohou dosahovat stanovených cílů a vizí
 • Budete umět koučovat sebe, své kolegy i podřízené a použít koučovací techniky při práci s klientem
 • Vybudujete si síť nových i stávajících kontaktů a naučíte se s nimi účinně pracovat tak, abyste z každého kontaktu vytěžili maximum

Jestliže věříte, že něco dokážete, nebo věříte, že ne, pak máte v obou případech pravdu.

Skloubením tradičních přístupů Neuro-lingvistického programování a koučování vznikla unikátní metoda výuky obchodníků, kterou budete moci využívat i vy, a tím správně nastartovat vaši úspěšnou kariéru.

Po absolvování výcviku získáte certifikát NLP Practitioner vydaný International Trainers Academy of Neuro-Linguistic Programming.

Pro koho je výcvik určen:

 • Majitele a manažery firem, kteří chtějí pracovat sami se sebou, úspěšně budovat síť zákazníků a efektivně vést své týmy
 • Obchodní manažery a vedoucí obchodních týmů, již mají zájem o dosažení obchodních a firemních cílů, cílů svého oddělení i svých vlastních
 • Obchodní zástupce, prodejce, realitní makléře, finanční poradce, pojišťovací agenty a ostatní osoby mající své obchodní a finanční cíle nebo je hledající

Pokud budete stále dělat to, co jste dělávali, tak budete stále dostávat to, co jste dostávali. Změňte způsob myšlení a uspějete.

Rozsah výcviku

Stanovení obchodních cílů a strategií

 • Vize a cíle - stanovení obchodní vize a cílů a nastavení svých osobních cílů pomocí koučovacích metod
 • Stanovení strategií, postupů a konkrétních kroků pro jeho dosažení
 • Měřitelné ukazatele - nastavení měřitelných ukazatelů vedoucích k dosažení daných cílů a monitorování průběžných milníků
 • Akční plán a plán osobního rozvoje - příprava akčního plánu a osobního rozvojového plánu na dosažení cílů a vizí; práce s plánem probíhá během celého výcviku

Základní modely NLP v obchodě

 • NLP komunikační model - základní přehled toho, jak vnímáme věci kolem sebe a jeho aplikace na práci sama se sebou a na komunikaci s klientem
 • Budování Rapportu - techniky pro získávání lidí na svoji stranu a vybudování maximální důvěry u lidí kolem nás; práce s prvním dojmem a verbální i neverbální komunikací
 • Kalibrace - čtení chování klientů na základě jejich verbálních i neverbálních projevů
 • Oční vzorce - čtení očních signálů pro porozumění klientovým myšlenkovým pochodům
 • Reprezentační systémy - struktura informací v naší hlavě a jejich využití při prohloubení efektivní komunikace s klientem
 • Behavioral & Language Model - typologie klientů podle jejich preferencí, tendencí a způsobu nakupování

Jazykové modely a konverzační hypnóza

 • Meta Model jazyka - koučovací jazykové vzorce pro zjištění cílů klienta, vytváření představ a doptávání se po detailech
 • Milton Model jazyka - hypnotický jazyk vycházející z Ericksonovské konverzační hypnózy a použití sugescí pro cílené zaměření klientovy pozornosti
 • Metafory - nástroj ke stimulaci klientova nevědomí, k vytváření příležitostí k prodeji a k podpoře kreativního řešení
 • Pokročilé jazykové vzorce
 • Využití několika slovních modelů pro jazykovou flexibilitu

Nastavení mysli pro úspěch a osobní změny

 • Kotvení - NLP techniky pro rychlou změnu nastavení mysli a získání sebevědomí, sebejistoty, klidu atd. podle požadovaných situací a cílů
 • Submodality - struktury vnitřních reprezentací a jejich využití při odstranění nežádoucích a limitujících přesvědčení, pocitů a chování, zlozvyků a rutin
 • Práce s nevědomím - využití celého potenciálu mozku pro změnu vnitřního nastavení a pohledů k vytvoření silných a trvalých změn a odstranění vnitřních konfliktů a bariér
 • New Code NLP - aplikace speciálních technik pro dosažení vysoké výkonnosti v oblasti obchodu a prodeje a pro dosažení stanovených met, praktická realizace hlubokých změn s využitím New Code

Kontakty na potenciální klienty a práce s nimi

 • Mapování - myšlenková mapa jako efektivní nástroj k plánování a identifikaci kontaktů a pro tvorbu seznamu
 • Jmenný seznam kontaktů - vytvoření vlastního jmenného seznamu klientů pomocí myšlenkové mapy a vyčíslení vytvořené hodnoty seznamu
 • Efektivní práce s kontakty - plánování, rozdělení do skupin, vytipování a načasování aktivit
 • Vybudování nových fungujících návyků pro rozšiřování počtu kontaktů a práce s nimi
 • Techniky NLP pro zvýšení kreativity a zapojení nevědomí

Business networking a osobní značka

 • LinkedIn - využití sociálních sítí jako nástroje 21. století pro získávání nových kontaktů a maximalizaci úspěchu
 • Personal Branding - vybudování osobní značky jako základního kamene úspěšného obchodu (on-line branding na sociálních sítích a internetu, osobní image a síla)
 • Osobní networking - plánování networkingových aktivit a získávání kontaktů pomocí osobního networkingu

Telefonické oslovení klientů

 • Oslovení potenciálního klienta - konkrétní kroky pro úspěšný telefonát vedoucí k zájmu o osobní setkání a sjednání schůzky, využití rapportu a jazykových modelů v telefonátu
 • Nové techniky telefonování - osvojení technik pro úspěšné domlouvání obchodních schůzek s využitím NLP technik a jazykových vzorců
 • NLP typologie - aktivní využití NLP typologií při telefonické komunikaci
 • Námitky klienta - z jakého důvodu přicházejí a jak na ně pozitivně a účinně reagovat, tvorba a praktické využití námitkovníku
 • Odbourání vnitřních bariér - překonání všech limitujících přesvědčení a bariér při telefonování, odstranění strachu z odmítnutí či nervozity a nastavení mysli na úspěch
 • Praktické aplikace - modelové procvičování telefonátů s využitím naučených dovedností, telefonování externím klientům a navolávání schůzek "naostro" s využitím záznamu a jeho detailního rozboru

Úspěšné vedení obchodního jednání

 • Budování vztahu - techniky pro získání důvěry a zájmu klienta, přizpůsobení prodejního stylu způsobu myšlení daného klienta, reagování na aktuální vnitřní nastavení a naladění klienta
 • Cíle a potřeby klienta - využití jazykových modelů a koučovacích technik pro jejich zjištění
 • Prezentace a sebeprezentace - přesvědčivá prezentace vedoucí k zájmu klienta o produkt či službu
 • Potřeby klienta - profesionální zjišťování požadavků, potřeb a očekávání klientů s využitím koučovacích technik
 • Námitky - zvládání námitek klienta během obchodní schůzky a jejich využití ve svůj prospěch
 • Nákupní kritéria - získání potřebných informací pomocí využití NLP jazykových vzorců a čtení neverbální komunikace klienta pro identifikaci nákupních kritérií klienta a zjištění, co a z jakého důvodu je pro klienta pro uzavření obchodu důležité

Zjišťování motivace k nákupu

 • Rozkrývání skutečné motivace k nákupu - analýza potřeb zákazníka, práce s vědomými a nevědomými reakcemi
 • Motivační filtry zákazníka – jak přistupovat k proaktivnímu či reaktivnímu zákazníkovi, jak poznáme, zda je zákazník orientovaný na cíle nebo zaměřený na řešení problémů, zda se rozhoduje sám nebo potřebuje zpětnou vazbu od druhých lidí, jak pracuje se změnou
 • Pracovní filtry zákazníka – jak zákazník pracuje s informacemi, jak reaguje na stres, jak se rozhoduje, jakou formu informací a nabídky potřebuje a jakým způsobem ho přesvědčeme
 • Neverbální komunikace - čtení lidí, pozorování očí zákazníka a identifikace toho "co nám skutečně říká"
 • Marketingová komunikace - využití poznatků NLP a B&L Modelu v marketingové a písemné komunikaci se zákazníkem.
 • Zvládání komplikovaných situací - strategie jednání s naštvaným zákazníkem s cílem rozvíjet vztahy a zajistit loajalitu
 • Vedení rozhovorů dle B&L Modelu - praktický trénink dovedností a vedení rozhovorů

Doporučení a dlouhodobá péče o klienty

 • Reference a doporučení - využití technik naladění a spokojenosti klienta pro obdržení pozitivních referencí a žádoucích doporučení na další potenciální klienty
 • Standardy péče o klienty - způsoby práce s klienty vedoucí k jejich spokojenosti a dlouhodobé loajalitě, zkvalitňování zákaznických služeb a poprodejní servis
 • Dlouhodobá péče o klienty - postupy pro zvyšování prodejů prostřednictvím vynikajících následných služeb, vybudování fungujících návyků a budoucí přínosy pro obchodníky, klienty i společnost

Dobrý plán je polovina cesty, jeho důsledné a dlouhodobé dodržování je ta druhá.

Certifikace

 • Během 16. dne tohoto kurzu je volitelný proces certifikace.
 • Po úspěšném absolvování kurzu získáte mezinárodní certifikaci NLP Practitioner.
Přehled termínů kurzů →

NLP modulový výcvik - PRAHA - 2021 NLP ONLINE KURZY NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning