Centrum systemiky nabízí unikátní certifikované studium NLP v rámci specializovaných akademií.

NLP Academy

Proč nakupovat zastaralé vzdělání a překonané kurzy, když u nás můžeme mít ty nejnovější a nejaktuálnější verze!!

Hlavním cílem NLP Academy je přinášet klientům nejnovější verze certifikovaných výcviků NLP, a to přímo od spolutvůrce NLP a zakladatele New Code NLP Johna Grindera a spoluzakladatelky New Code NLP Carmen Bostic St. Clair. Veškeré naše certifikované výcviky procházejí schvalovacím procesem International Trainers Academy of NLP, jejímž jsme členem.

NLP zahrnuje sadu unikátních nástrojů pro zvýšení sebevědomí, osobního rozvoje a dosahování nadstandardních výsledků v podnikání i v životě!

Co je NLP?

Neuro-lingvistické programování (NLP) studuje lidskou výjimečnost a jedinečnost. Zabývá se tím, jak vynikat a dosahovat mimořádných výsledků.

NLP je věda o tom, jak lidský mozek kóduje učení a zkušenosti a můžeme ho nazvat "uživatelským manuálem pro mozek" nebo také "psychologií úspěchu".

Naše vzpomínky na danou subjektivní zkušenost mají strukturu. NLP dokáže tuto strukturu vyvolat, specifikovat a zopakovat pomocí modelování, což umožňuje přenášet potřebné schopnosti z osoby na osobu a ze situace na situaci.

Pokud nejsou vlastní naučené vědomé a nevědomé vzorce myšlení, komunikace či chování v daném kontextu již více efektivní, tak NLP může být použito k jejich změně a nahrazení alternativními vzorci.

NLP zahrnuje sadu unikátních nástrojů pro zvýšení sebevědomí, osobního rozvoje a dosahování nadstandardních výsledků v podnikání i v životě!

Většina literatury píše o tom, že zakladateli NLP jsou Richard Bandler a John Grinder, kteří na počátku 70. let minulého století vytvořili pojem Neuro-lingvistické programování jako spojení:

 • Neuro - zaměřuje pozornost k našemu mozku a oblasti nevědomí

 • Lingvistické - zabývá se verbální komunikací, kterou využíváme směrem k sobě samým i k druhým lidem

 • Programování - pozoruje způsob, jak spojujeme dohromady vzorce myšlení, jazyka a chování, za účelem dosažení určitých výsledků. Princip, ze kterého programování vychází, předpokládá, že lidé ve svém životě využívají nejrůznější strategie (stejně jako počítače).

"Mapa není teritorium!"

Avšak veškerá věda má nějaké předchůdce, z nichž vychází a na které navazuje. V případě NLP to jsou především:

 • Polsko-americký filozof a vědec Alfred Korzybski, který se zabýval ve 30. letech minulého století obecnou sémantikou. Od něho pochází jeden z klíčových principů NLP.

 • Model TOTE (test, operate, test, exit), který je základem pro modelování v NLP a pochází původně od George Millera a jeho spolupracovníků z konce 50. let minulého století. Jejich práce také ovlivňila NLP v oblasti přístupu k filtrům. Z jejich dílny vzešlo i známé a magické číslo "7 plus nebo mínus 2".

 • Britský a posléze americký biolog, antropolog, ekolog a univerzální myslitel Gregory Bateson vynikal i v oblasti filozofie a psychologie a ovlivnil mnoho vědeckých disciplín. Podílel se mimo jiné na vzniku vědecké kybernetiky, která podporuje rozumové základy NLP, a je znám také jako zakladatel rodinné psychoterapie.

 • Idea, že osobnost člověka se skládá z různých "částí", byla představena v 60. letech 20.století Ericem Bernem a je široce známá jako transakční analýza. Teorie vyjednávání využívající různé formy vztahů mezi jednotlivými částmi osobnosti, jakými jsou "dospělý", "rodič" a "dítě", pochází právě od něj. Metaforické vyjádření částí osobnosti je v NLP široce využíváno pro řešení vnitřních konfliktů.

 • Fritz Perls byl jedním z prvních, kdo uplatňoval myšlenku reprezentačních systémů v terapii. Gestalt terapie, která je založena na principu "suma je víc než souhrn částic", byla založena právě jím.

Richard Bandler a John Grinder začali v 70. letech 20. století s integrací prací všech výše uvedených předchůdců a také s modelováním nejúspěšnějších psychoterapeutů.

Prvním terapeutem, kterého modelovali, byla rodinná psychoterapeutka Virginia Satir. Modelování fenomenálního hypnoterapeuta Miltona Ericksona mělo na NLP ohromný vliv a vyústilo v zakomponování hypnotických technik a rozvoje meta-modelu jazyka do NLP.

NLP se neustále vyvíjí a my jsme vždy u toho, co je právě nejnovější. S námi se budete vždy učit jen nejaktuálnější verze!!

Co je New Code NLP?

Klíčovým faktorem, který odlišuje New Code NLP od klasických výcviků Neuro-lingvistického programování, je využití nevědomí při výběru zdroje, který rozhoduje o změně a zajišťuje její implementaci. V klasickém NLP si klient vědomě zvolí prostředek vedoucí ke změně, v New Code je vytvořen kontext a ke změně jsou využívány série nevědomých procesů; vliv vědomí je zde minimální. První technika, která byla vyvinuta jako New Code, je původní 6 krokové přerámcování. To pak bylo nově naformulováno tak, že se v jeho nové verzi (nazývané nově N-krokové přerámcování) používá nedobrovolných signálů umožňujících komunikovat s nevědomím. Využití tohoto signálu je jedním z mnoha procesů v New Code, které umožňují klientovi napojit se přímo na své vlastní nevědomí. Nevědomé procesy, pokud jsou správně uspořádány a používány, zajišťují hluboké a dlouhodobé ekologické změny, které nejsou ovlivněné limitacemi a omezeními našeho vědomí.

New Code NLP opravuje chyby, které vznikly při tvorbě klasického Neuro-lingvistického programování.

Základní principy New Code NLP

 • Nevědomí klienta je plně svěřena odpovědnost při výběru kritických prvků pro změnu: požadovaný stav, zdroj nebo nové chování.
 • Nevědomí je aktivně zapojeno ve všech kritických a rozhodujících krocích.
 • K dispozici jsou přesně specifikovaná omezení pro výběr nového chování tak, aby nové chování splňovalo pozitivní záměr původního chování, jež chceme měnit.
 • Manipulace se vyskytuje na úrovni postoje a záměru, a nikoli na úrovni chování, jak je zvykem v klasickém NLP.

V New Code jsou zdroje vytvářeny prostřednictvím účasti na aktivitě, kterou je často speciální hra. Hra sama o sobě vytváří stavy vysoké výkonnosti. Uvedená pozice nemá ani historii, ani obsah s ní spojený. V tom se New Code odlišuje od klasického NLP: je-li (např. při kotvení) použit historický stav, celý proces s sebou táhne historická spojení, souvislosti a další informace, z nichž většina není pro kontext dané aplikace relevantní. V některých případech jsou tu i skryté informace, které jsou v minulých zdrojích problematické a mohou nevědomky ovlivňovat aktuálně řešenou situaci. Hry používané v New Code aktivují neurologické obvody, které slouží jako základ pro změnu v kontextu zvoleném klientem. Struktura hry je navržena tak, aby zajistila přítomnost stavů vysoké výkonnosti.

Soubor her nebo činností, které vedou přirozeně k aktivaci zdrojů u klienta, nemá žádný konkrétní obsah.

Stav vysoké výkonnosti je dosažen pomocí techniky zvané Řetězec dokonalosti, která je založena na 4 hlavních bodech:

 • Dýchání
 • Fyziologie
 • Postoj
 • Výkonnost

Výkonnost je dána postojem, který vám může poskytnout přístup k obrovským zdrojům na nevědomé úrovni. Účinný a jednoduchý způsob, jak aktivovat takový stav, je přes změnu své fyziologie. Jeden z nejúčinnějších prostředků pro změnu fyziologie je ovlivnění a změna dýchání. Všechny tyto prvky jsou klíčovými body jednotlivých her New Code NLP. Tento řetězec je sadou zlomových bodů, které mohou změnit naši subjektivní zkušenost. Změna dýchání je nejjednodušší zlomový bod, který vede k odpovídajícímu posunu ve fyziologii a následně i v postoji a výkonnosti. Základem Řetězce dokonalosti je explicitní odmítnutí Descartova tvrzení o „rozdělení mezi myslí a tělem“. New Code je založen na tom, že mysl a tělo nejsou oddělené subjekty, ale naopak spolu úzce souvisí.

Přehled termínů kurzů →

BL ModelLumina Learning