Centrum systemiky nabízí unikátní certifikované studium NLP v rámci specializovaných akademií.

Facilitace a vedení porad

Kurz Facilitace a vedení porad s NLP vám poskytne seznámení se systemickým a NLP přístupem a s jejich využitím ve vedení skupinových setkání. Cílem facilitace je zapojení všech zúčastněných osob do konstruktivního dialogu, tvorby nových nápadů a dohody o dalších postupech a řešeních. Kurz se zaměřuje na nejdůležitější oblasti nutné pro kvalitní a efektivní facilitaci.

Obsah kurzu:

Systemický přístup - historie a filozofické základy systemiky

 • Radikální konstruktivismus
 • Kybernetika 1. a 2. řádu
 • Obecná teorie sociálních systémů
 • Teorie chaosu
 • Autopoiéza jako sebeutváření a sebeorganizace živých systémů
 • Na řešení zaměřený přístup
 • Zakázkový model

Neuro – lingvistické programování – historie a základní principy NLP

 • NLP komunikační model
 • Neuro – Lingvistika – Programování

Facilitace – osvojení technik facilitace jako prostředku pro dosažení požadovaného cíle v pracovní skupině

 • Co je facilitace a kde se používá
 • Základní facilitátorské nástroje
  • Facilitátorské principy
  • Facilitátorské dovednosti
  • Facilitátorské struktury a metody práce
 • Základní principy facilitace
  • Definování společných cílů
  • Jasná struktura setkání
  • Odsouhlasení pravidel spolupráce
  • Nezávislost, nedirektivnost a nehodnotící přístup facilitátora
  • Naslouchání
 • Obsah a procesy facilitace
  • Proces a jednotlivé kroky facilitace (facilitátor)
  • Obsah a témata při facilitaci (účastníci)
  • Procesní přístup – nezasahování facilitátora do obsahu vs ovlivňování obsahu
  • Vliv a struktura otázek facilitátora
 • Typy společných setkání
  • Informační setkání
  • Řešitelské setkání
  • Motivační setkání
 • Facilitace vs systemické skupinové koučování
  • Základní principy a postupy systemické koučování
  • Systemický koučovací rozhovor
  • Práce se zakázkou
  • Systemické konstruktivní otázky
 • Postup facilitovaného setkání
  • Příprava na facilitaci
  • Agenda setkání
  • Proces facilitace
  • Vedení a řízení facilitace
  • Zakončení facilitace
  • Vyhodnocení a výstupy
 • Zásahy facilitátora
  • Typy a postupy zásahů
 • Eliminace komplikací
  • Co ohlídat před a během facilitace
  • Problematické chování účastníků a reakce na ně
 • Facillitační metody a techniky
  • Brainstorming/brainwriting
  • Disney Strategie
  • Metody rozhodování a vyhodnocování atd.
 • Praktický nácvik facilitace

Vedení porad

 • Typy porad, jejich účel a cíle
 • Obsah a časový harmonogram porady
 • Role na poradě
  • Vedoucí, facilitátor, zapisovač, účastníci, časomíra….
 • Zásady přípravy a plánu porady
 • Organizace a metody řízení porad
 • Práce s dynamikou skupiny
  • Podněcování aktivity, generování energie
 • Důležité kroky v průběhu porady
 • Zakončení porady a následné kroky
 • Nejčastější chyby porad
  • Jak jim předejít a jak je řešit

NLP techniky pro efektivnější facilitaci a vedení porad

 • Budování rapportu
  • Techniky NLP, díky nimž budete moci snadno získat důvěru a zvýšit vnímavost lidí kolem vás
 • Kalibrace
  • Nástroje NLP, které vás naučí, jak přečíst neverbální komunikaci druhých osob, jak ji pochopit a jak na ni reagovat
 • Reprezentační systémy
  • Struktura informací v lidské mysli, která umožňuje rychle a snadno změnit svoje přesvědčení, jež jsou hlavní příčinou neúspěchu a překážkou úspěchu
 • Meta Model jazyka
  • Ukazuje, jak používat jazyk k větší přesnosti a konkrétnosti, jak odhalit sobě i druhým lidem zkreslené či vynechané části sdělení a ukázat jim nové možnosti
 • Pozice vnímání aneb „Vstoupení do bot 2. osoby”
  • NLP techniky pro pochopení druhých osob a najití nejlepších postupů a způsobů následné komunikace
 • Kotvení
  • Vnitřní nastavení mysli pro úspěšné vedení skupinového či osobního setkání
 • Praktický nácvik NLP technik
Přehled termínů kurzů →

NLP modulový výcvik - PRAHA - 2021 NLP ONLINE KURZY NLP academy in english Prague

BL ModelLumina Learning