Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Řešení konfliktů a mediace

Existuje několik přístupů a technik k řešení konfliktních situací. Náš workshop Řešení konfliktů a mediace se skládá ze 3 základních oblastí:

 • tradiční přístup k řešení konfliktů
 • mediace jako prevence konfliktů a metoda jejich řešení
 • systemický přístup a NLP při řešení konfliktních situací

Mediací rozumíme mimosoudní proces řešení sporu, kdy mezi strany v konfliktu vstupuje třetí nezúčastněná strana, kterou je mediátor. Úlohou mediátora není spor rozsoudit, určit kdo má či nemá pravdu nebo kdo má co dělat. Úkolem mediátora je naopak pomáhat všem stranám vyřešit vyhrocenou situaci v soukromí a nalézt co nejlepší možné řešení pro všechny zúčastněné.

Co se naučíte:

 • Základní techniky používané při "běžném" způsobu řešení konfliktů
 • Základy systemického přístupu a jeho aplikaci do předcházení a řešení konfliktních situací
 • NLP techniky používané při řešení různých situací v interakci s jednou nebo dvěma osobami
 • Poznat roli interního i externího mediátora a jeho práva a povinnosti.
 • Analyzovat průběh konfliktu a zvolit nejvhodnější způsob jeho řešení.
 • Jak zahájit řešení sporu a mediaci a jak sepsat smlouvu o jejím provedení.
 • Vést a usměrňovat proces řešení a mediace.
 • Ovládat mediační strategie k překonání napjaté situace a/nebo nezájmu.
 • Pracovat v týmu s druhým mediátorem.
 • Vést oddělená jednání s jednotlivými stranami.
 • Správně sepsat vzájemnou dohodu stran či mediační dohodu.
 • Orientovat ve specifikách firemní a mezifiremní mediace.
 • Posoudit vhodnost účasti druhých osob na mediaci.
 • Vést mediační proces v kontextu interních firemních i externích konfliktů a zvládat silné emoční situace během mediačního procesu.
 • Využívat rozmanité kreativní techniky v průběhu řešení konfliktu a mediačního procesu – např. brainstorming, brainwritting, myšlenková mapa
 • Komunikovat s rozdílnými osobnostními typy dle preferovaného reprezentačního systému a Metaprogramů.
 • Zefektivnit svoji komunikaci s osobami zapojenými v mediačním procesu.

Obsah kurzu:

Efektivní komunikace

 • Komunikační model - model, který vysvětluje, jak lidé vědí to, co vědí
 • Budování Rapportu - techniky NLP, díky nimž budete moci snadno získat důvěru a zvýšit vnímavost lidí kolem vás
 • Kalibrace – nástroje NLP, které vás naučí, jak přečíst, pochopit a reagovat na neverbální komunikaci vašich lidí
 • Meta model jazyka – ukazuje, jak používat jazyk k větší přesnosti a konkrétnosti, jak odhalit sobě i druhým lidem zkreslené či vynechané části sdělení a ukázat jim nové možnosti
 • Milton model jazyka – poodkrývá způsob využívání hypnotického jazyka a sugescí v komunikaci
 • Metafory – rozkrývají, jak efektivně stimulovat práci nevědomí a podpořit kreativitu u sebe i ostatních
 • Čistý jazyk – nové způsoby dotazování a vedení rozvíjejícího rozhovoru.
 • Schopnost použití více jazykových modelů a jejich cílené využívání zvyšuje naši schopnost vést a ovlivňovat

Pochopení druhých aneb typologie a tendence k jednání

 • Metaprogramy a MBTI – tendence jednotlivců k určitému způsobu jednání
 • Reprezentační systémy - struktura informací v lidské mysli, jejíž aplikace umožní rychle a snadno změnit svoje přesvědčení - největší příčinu neúspěchu a překážku úspěchu.
 • Pozice vnímání aneb „Vstoupení do bot 2. osoby”
 • Předávání 3 stupňové zpětné vazby založené na pozorování, interpretaci a hodnocení

Řešení konfliktů, mediace a mediační techniky

 • Seznámení s procesem mediace
 • Definice a cíle mediace a důvody jejího zvolení u klientů
 • Oblasti uplatnění mediace
 • Role a hlavní úkoly mediátora
 • Jednotlivé fáze mediačního procesu
 • Překážky v komunikaci a nástroje k jejich snižování
 • NLP Komunikační model
 • Rapport a jeho využití v mediaci
 • Efektivní komunikace s využitím NLP
 • Jazykové modely
 • Techniky aktivního naslouchání
 • Úvod do teorie konfliktu
 • Definování konfliktu
 • Typy konfliktů
 • Formy řešení konfliktů
 • Fáze vývoje konfliktu a způsoby jeho řešení
 • Identifikace vyššího záměru obou stran konfliktu
 • Stanovení postupu mediace
 • Fáze mediačního procesu
 • Příprava a zahájení
 • Získávání informací od všech zúčastněných stran
 • Vzájemné naslouchání mezi oběma stranami
 • Hledání řešení splňujících požadavky daných stran
 • Dosažení přijatelného řešení vedoucího k dohodě
 • Sepsání mediační dohody
 • Ukončení mediačního setkání
 • Tvorba, forma a parametry mediačních dohod
 • Překážky v jednotlivých fázích mediace a jejich překonání
 • Zásady mediace vedené dvěma mediátory
 • Způsob vedení odděleného jednání
 • Důležité body při vedení rodinné mediace
 • Situace vhodné či nevhodné pro mediaci

Pokud chcete zvládnout nejlepší a nejefektivnější techniky řešení konfliktů, tak se přihlaste na náš workshop a využijte synergický efekt 3 silných nových metod a technik v kombinaci s tradičním přístupem!

 • NLP Practitioner ON-LINE 2024
 • Intenzivní výcvik systemického koučování
 • NLP Premier Practitioner 2024
 • NLP Master Practitioner
 • NLP New Code Practitioner
 • NLP Master Practitioner ON-LINE 2024