NLP Leadership Practitioner

Podrobné informace o kurzu

Leadership nevyplývá z pozice či role, ale je vidět v chování i v každodenních činech. Zahrnuje vizi a její komunikaci, nalézání možností, poctivý přístup, ochotu riskovat a oslavu úspěchů.

Leadership je pro každého jiný; během výcviku NLP Leadership Practitioner se zaměříte na to, jak být sám sebou, získat šiřší paletu dovedností, vést svým vlastním způsobem a cíleně rozvíjet kompetence svého týmu.

Během výcviku NLP Leadership Practitoner se naučíte aplikovat pokročilé NLP techniky do Leadershipu.


Přínosy výcviku

•    Poznat sami sebe a naučit se pracovat se svými myšlenkami a emocemi

•    Inspirovat, motivovat a podporovat druhé, aby s vámi šli do věcí, do kterých by se sami nepustili, podpořit jejich angažovanost

•    Mít dostatek vitality a energie pro dosažení cílů svých a společnosti, udržet si vysokou výkonnost i osobní rovnováhu

•    Respektovat sebe i ostatní, důvěřovat jim, naslouchat a podporovat je

•    Umět stanovovat vizi toho, co chcete dosáhnout, a nadchnout pro ni ostatní


Výcvik má sebezkušenostní charakter a bude se pravděpodobně lišit od seminářů, které jste absolvovali doposud. Počítáme s tím, že vystoupíte z vaší “zóny komfortu”a posunete se do “zóny rozvoje”, která vás vede do neznáma a posunuje vás dál. Pokud byste zůstali v zóně komfortu, pak nejen, že se dále nerozvíjíte, ale vaše zóna komfortu se postupně zmenší. 

Bylo prokázáno, že úspěšní leadeři ve firmách mají vyšší úroveň tzv. EQ, tj. jsou si lépe vědomi svých emocí a pocitů a umějí je lépe řídit. Zároveň si uvědomují pocity druhých a umí druhým pomoci je zvládat. To má v leadershipu větší váhu než tradiční IQ. Společně zlepšíme vaše povědomí o pocitech, a to jak vašich, tak i druhých lidí; je to cesta, jak rozvinout vaše vůdcovské schopnosti.


Osobní rozvoj

•    Uvědomíte si, jací jste v roli Leadera, co chcete změnit a jak to v práci uplatnit.

•    Budete si lépe uvědomovat sami sebe i svůj vliv na ostatní.

•    Budete schopni si v rozličných situacích vědomě volit vlastní přístup.

•    Zlepšíte své komunikační dovednosti, a to včetně zpětné vazby a koučování.

•    Lépe si uvědomíte, jak zvládat stres a jak se o sebe starat, abyste se cítili dobře.

•    Budete umět lépe procházet změnami a budete schopni změnu řídit.


Obsah výcviku

Aktivity před výcvikem

•    360° Zpětná vazba – report zpětné vazby, který není starší než 6 měsíců (realizaci zajistíme jako součást programu). 

•    Dotazník životního stylu – zaměřuje se na to, kde se aktuálně účastníci nacházejí a kam se chtějí dostat.

•    Dotazník obvyklého myšlení – podchytí pesimistické myšlení a tendenci k hodnocení ostatních


Modul I: Základní techniky NLP Leadershipu - 1.část

•    Komunikační model - model, který vysvětluje, jak lidé vědí to, co vědí.

•    Budování rapportu - techniky NLP, díky nimž budete moci snadno získat důvěru a zvýšit vnímavost lidí kolem vás.

•    Kalibrace – nástroje NLP, které vás naučí, jak přečíst, pochopit a reagovat na neverbální komunikaci vašich lidí.

•    Reprezentační systémy - struktura informací v lidské mysli, jejíž aplikace umožní rychle a snadno změnit svoje přesvědčení - největší příčinu neúspěchu a překážku úspěchu.

•    Pozice vnímání - umožňují podívat se na danou situaci očima druhého člověka a na základě jejich aplikace ho získat na svoji stranu


Modul II: Základní techniky NLP Leadershipu - 2.část

•    Kotvení – vytváří a provádí změnu stavu mysli na základě konkrétních potřeb v jednotlivých situacích.

•    Stanovování vizí, cílů a strategií a jejich sdílení – naučí, jak si nastavit svůj vlastní směr a dosáhnout vyšších cílů a vizí.

•    Stav vysoké výkonnosti – New Code NLP postupy umožňující zvyšování osobního výkonu a dosahování osobního maxima v dané situaci

•    Metaprogramy - umožňují poznat tendence jednotlivých osob k jednání a efektivněji je motivovat a ovlivňovat


Modul III: Zvolení vlastního postoje a získání ostatních pro věc

•    Vnitřní hlas - práce s vnitřním hlasem a jeho spojitost s pocity a myšlenkami

•    Životní cesta, osobní hodnoty a přesvědčení

•    Emoční stádia a emoční stabilita

•    Myšlení „In the Box“ / „Out of the Box“

•    Vyšší záměr a jeho využití v Leadershipu

•    Přijímání a předávání zpětné vazby

•    Vitalita aneb 4 typy energie v Leadershipu

•    Relaxace a techniky dýchání

•    Zaměření – Focusing

•    Simplicity aneb síla jednoduchosti

•    Zóny komfortu, rozvoje a paniky

•    Způsob našeho přemýšlení a možnosti jeho ovlivňování


Modul IV: Jazykové modely

•    Meta model jazyka – ukazuje, jak používat jazyk k větší přesnosti a konkrétnosti, jak odhalit sobě i druhým lidem zkreslené či vynechané části sdělení a ukázat jim nové možnosti.

•    Milton model jazyka – poodkrývá způsob využívání hypnotického jazyka a sugescí v komunikaci.

•    Metafory – rozkrývají, jak efektivně stimulovat práci nevědomí a podpořit kreativitu u sebe i ostatních.

•    Clean Language – nové způsoby dotazování a vedení rozvíjejícího rozhovoru.

•    Schopnost použití více jazykových modelů a jejich cílené využívání zvyšuje naši schopnost vést a ovlivňovat.


Modul V: Manažerské koučování

•    Stanovení správně formulovaného cíle.

•    Techniky efektivního vedení manažerského koučovacího rozhovoru. 

•    Typy koučovacích otázek.

•    Techniky aktivního naslouchání.

•    Zakončení koučovacího rozhovoru - práce s intervencí a doporučením.


Modul VI: Situační Leadership

•    Diagnostika úrovně rozvoje podřízených při různých situacích na základě jejich schopností a odhodlání.

•    Specifikace stylů vedení lidí – instruování, podpora, koučování, delegování.

•    Volba vhodného stylu vedení odpovídajícího úrovni rozvoje pracovníka.

•    Přístupy situačního Leadera.

•    Cyklus rozvoje zaměstnanců a řízení regrese.

•    Vedení hodnotících rozhovorů z pohledu situačního Leadershipu.

Staňte se NLP Leaderem a osvojte si moderní postupy ve vedení druhých lidí, získávání ostatních na svoji stranu a zlepšení businessu pro klienty.


Rozsah výcviku

•    Certifikovaný výcvik NLP Leadership je rozdělen do 6 modulů a obsahuje celkem 12 dní (96 hodin) výuky v rozdělení 42 hodin teorie a 54 hodin praxe. Výcvik zahrnuje sebezkušenost v roli kouče i v roli klienta. 

•    Výcvik je vytvořen v souladu s principy ITANLP.


Metody uplatňované během výcviku

•    Interaktivní výklad, konkrétní příklady, testy, diskuse, rolové hry, modelové situace, případové studie, koučování skupiny.


Zakončení výcviku

•    Výcvik je zakončen volitelným procesem certifikace.

•    Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikaci NLP Leadership Practitioner.Termíny kurzu

Pro tento kurz aktuálně nejsou vypsané termíny. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


Powered by Froala Editor


Neváhejte nás kontaktovat

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky