Manažerská akademie

Podrobné informace o kurzu

NLP Manažerská akademie se věnuje nejdůležitějším oblastem manažerské praxe a doplňuje je o techniky NLP, které zajišťují rychlou a efektivní změnu a dosahování maximálních výsledků za minimum času. 

Výcvik je zaměřen nejen na získání teoretických znalostí, ale hlavně na praktickou aplikaci jednotlivých manažerských technik obohacených o postupy Neuro-lingvistického programování. Některé z nich vychází z klasických manažerských technik, další jsou založeny jen a pouze na implementaci moderních technik a nástrojů NLP do celosvětově nového trendu NLP soft skills.


Cíle výcviku

•    Zefektivnit a zkvalitnit komunikaci s druhými osobami pomocí porozumění jejich tendencím k jednání a základním motivátorům.

•    Použít jednotlivé styly vedení lidí na základě jejich zkušeností s danou problematikou.

•    Aplikovat NLP koučovací jazykové vzorce k rozvoji svěřeného obchodního týmu.

•    Porozumět mentálním strategiím a motivacím členů týmu a umět na ně správně reagovat.

•    Dokázat rychle vybudovat důvěru s jakoukoliv osobou v komunikaci.

•    Získat během krátké chvíle mimořádné naladění na jakoukoliv osobu.

•    Číst řeč těla a jiné neverbální projevy ostatních lidí a naučit se ovlivnit svoji komunikaci směrem k nim.

•    Pochopit hlubší motivaci jednotlivých osob, která řídí proces jejich rozhodování a urychlit tento proces.

•    Ovlivňovat ostatní a působit přitom dojmem zdánlivě nestranného.

•    Identifikovat motivační faktory ostatních a aplikovat takové postupy, které povedou ke zvýšení vnitřní motivace členů týmu.

•    Přizpůsobit se různým typům osobností pomocí aplikace NLP typologie a metaprogramů.

•    Aktivně ovlivňovat svůj vlastní vnitřní postoj a zajistit tím dosažení požadovaných výsledků.

•    Umět zaujmout, získat ostatní na svoji stranu a efektivně prodat své názory.

•    Získat větší flexibilitu ve svém přístupu.

•    Stanovovat priority, plánovat a pracovat s časem.

•    Identifikovat komunikační styl druhých a vědět, jak s nimi jednat.

•    Přizpůsobit komunikační styl tak, aby se hodil k situacím dle potřeb.

•    Maximalizovat osobní vliv a důvěryhodnost.

•    Naučit se správně předávat zpětnou vazbu a umět ji i přijímat.

•    Seznámit se s pozitivní psychologií, přesvědčeními a sugescemi a naučit se naprogramovat svoji mysl pomocí vizualizací a představ.

•    Dokázat aktivně naslouchat ostatním a identifikovat skrytá sdělení v tom, co lidé opravdu říkají.

•    Zvýšit svoji flexibilitu chování tak, aby vedlo k požadovaným a chtěným výsledkům.

•    Předávat svoje sdělení tak, abyste dosáhli optimálního výsledku.

•    Používat nové myšlenkové strategie, které zajistí dosažení požadovaných cílů a výsledků.

•    Osvojit si základní principy efektivní prezentace a práce se skupinou.

•    Naučit se nástroje potřebné k vyvolání příslušné požadované reakce u ostatních.

•    Dokázat reagovat empaticky a přitom asertivně prosadit své myšlenky a názory a umět je obhájit.

•    Umět odhalit manipulaci ze strany druhých osob a zvládnout se proti ní bránit. 

•    Dokázat rozklíčovat zda kandidát splňuje požadavky na obsazovanou pozici a identifikovat nesrovnalosti v jeho odpovědích.

•    Umět se správně doptávat na kandidátovo minulé chování a dokázat predikovat, jak bude daná osoba jednat a reagovat v jednotlivých pracovních situacích.

•    Lépe porozumět kandidátům a maximálně vytěžit omezený čas, který máte k dispozici na pohovor s kandidátem.

•    Číst mezi řádky toho, co bylo řečeno a rozvinout své myšlení a vnímání neverbální komunikace.

•    Klást správně otázky tak, abyste zjistili potřebné informace o osobnosti kandidáta a jeho vhodnosti na danou pracovní pozici, a to prostřednictvím jazyka, který používá. Posunete pohovory k vyšší kvalitě tím, že se naučíte vidět za slova, číst mezi řádky, rozvinete své vnímání a lépe porozumíte všem kandidátům.

•    Rozvinout své verbální i neverbální schopnosti, naučíte se klást ty správné otázky a porozumíte důležitým neverbálním signálům.

•    Budovat důvěru při pohovoru a uvolnit kandidáta pro sdělování více informací.

•    Zjistit, co kandidáta skutečně motivuje a jak toho využít pro zajištění jeho zájmu nejen o danou pracovní pozici, ale také po nástupu do zaměstnání a během adaptace.

•    Zjistit skutečně důležité hodnoty a motivaci kandidáta v pracovním kontextu a porovnat jejich vhodnost s firemní kulturou.

•    Sestavit popis pracovní pozice po osobnostní stránce ideálního kandidáta a dokázat ho následně vybrat dle těchto kritérií.

•    Psát kvalitní inzerát tak, aby zaujal správné kandidáty dle osobnostního profilu.

•    Získat další zkušenosti prostřednictvím otázek a použitého jazyka kandidáta. Vytvoříte si svůj vlastní B&L Model, pochopíte, co vás vnitřně motivuje a jaké máte vlastní tendence k jednání v pracovním kontextu. 


Použité nástroje, techniky a postupy

•    Neuro-lingvistické programování

- NLP komunikační model – základní informace o fungování lidského mozku a jejich využití při komunikaci a vedení týmu,

- Pozice vnímání – pochopení postojů, cílů, zájmů a vnitřních motivací jednotlivých členů týmu,

- Rapport – techniky pro rychlé vybudování důvěry,

- Kalibrace – techniky pro čtení neverbální komunikace, které mohou odhalit nesrovnalosti v odpovědích; mezi tyto techniky patří B.A.G.E.L. a způsoby pohybu očí na základě přemýšlení, tzv. Oční vzorce,

- Reprezentační systémy – hlavní kanály používané pro získávání, zpracování a předávání informací; využívají se pro zlepšení vzájemné komunikace, 

- Metaprogramy – tendence k jednání v daných situacích zjišťované na základě předchozích reakcí; identifikují se konkrétními během rozhovoru na základě slov a spojení, která daná osoba používá,

- Landscape – strukturovaný postup pro základní manažerské koučování; pomáhá identifikovat cíle a motivace jednotlivých členů týmu a pomoci jim v dosahování,

- Meta Model jazyka – základní a snadno zapamatovatelné NLP koučovací jazykové vzorce, které pomáhají rozkrývat vymazané, překroucené a zobecněné části v komunikaci a pomáhají členům týmů přemýšlet „out of box“

- Milton Model jazyka - strukturované jazykové vzorce Ericksonovské konverzační hypnózy, které pomáhají zaměřit mysl klienta a účastníků požadovaným směrem a vybudovat zájem o danou oblast; ve firemní praxi často používané při prezentacích, obchodních jednáních a vyjednávání,

- Neurologické úrovně - NLP změnová technika, která pomáhá dosáhnout požadovaného cílového stavu pomocí lehkého transového stavu a zapojení nevědomé mysli do řešení

- 8krokový NLP prezentační model - strukturovaný prezentační model, který byl vytvořen speciálně pro NLP prezentátory; zajišťuje udržení pozornosti účastníků po celou dobu prezentace a zakotvení požadovaných výstupů a klíčových bodů prezentace.


•    Klasické manažerské techniky

- Situační vedení lidí – rozděluje členy týmů do 4 úrovní z hlediska jejich schopnosti řešit daný úkol; na základě toho manažer volí nejvhodnější styl vedení (instruování, koučování, podpora či delegování),

- S.T.A.R. – metoda Behaviorálního vedení výběrového řízení založená na předchozích zkušenostech kandidáta s danou oblastí,

- GROW model - základní a rychle naučitelný koučovací model, který se využívá hlavně v manažerském koučování. 


Obsah výcviku

Modul I - Komunikace a řešení konfliktů

Seznámíte se s NLP technikami, které se používají pro zlepšení a zefektivnění komunikace s druhými lidmi, předcházení a řešení konfliktů. Naučíte se, jak se rychle a jednoduše sladit s ostatními osobami i skupinami. Naučíte se číst neverbální komunikaci a identifikovat nesrovnalosti mezi tím, co vám lidé říkají a jak jednají. 

•    NLP komunikační model

•    Verbální a neverbální komunikace

•    Rapport

•    Kalibrace aneb čtení neverbální komunikace ostatních lidí

•    Reprezentační systémy a oční vzorce

•    Předcházení konfliktům a jejich řešení

•    Pozice vnímání pro pochopení druhých osob

•    Asertivní techniky a obrana před manipulací

•    NLP typologie osob a její využití v manažerské praxi

•    Zpětná vazba a zásady jejího předávání

•    Zvládání námitek a obtížné komunikace

•    Jazykové vzorce pro efektivnější komunikaci


Modul II - Vedení výběrových řízení

Kurz „Vedení výběrového řízení s NLP“, je založen na rozboru a praktickém nácviku nejnovějších technik vedení výběrových rozhovorů, které jsou postaveny na moderních metodách dotazování vycházejících ze systemického přístupu, Neuro-lingvistického programování (NLP) a metodiky Behavioral & Language modelu. 

•    Behaviorální vedení výběrového řízení (S.T.A.R.)

•    Využití NLP technik k odhalení slabých míst v odpovědích uchazečů

•    Čtení neverbální komunikace kandidátů

•    Behavioral & Language model pro odhalení tendencí k jednání, hodnot a motivace kandidátů

•    Aplikace Metamodelu jazyka do výběrových řízení

•    Motivační a pracovní filtry kandidáta a jejich dopad na pracovní chování

•    Požadovaný profil kandidáta a sestavení inzerce pozice

•    Využití NLP v Assessment a Development Centrech

•    Tvorba rozvojových plánů 


Modul III - Vedení lidí, hodnocení a koučování

Naučíte se správně stanovovat cíle sobě a ostatním, poznáte, jaký je rozdíl mezi rolí manažera a lídra, a jak správně vést své podřízené a kolegy, na základě jejich zkušeností a praxe. Seznámíte se se základy manažerského koučování a budete si moci prakticky vyzkoušet 3 NLP koučovací techniky. Zároveň se naučíte, jak správně vést hodnotící rozhovory a připravovat rozvojové plány pro svůj tým. 

•    Stanovení cílů a práce sám se sebou

•    Manažer vs. lídr

•    Analýza aktuálně preferovaných stylů vedení

•    Situační vedení lidí

•    Manažerské koučování s prvky NLP (GROW model, Landscape, Neurologické úrovně)

•    Základní postupy delegování

•    Identifikace tendencí k jednání a motivačních faktorů členů týmu

•    Práce s osobními hodnotami (hierarchie hodnot a jejich využití při motivaci, rozvoji a hodnocení)

•    Vedení hodnotících rozhovorů

•    Příprava rozvojových plánů

•    Předávání a přijímání zpětné vazby

•    Konstruktivní kritika a pochvala

•    Motivace jednotlivců a týmů 


Modul IV - Osobní efektivita a práce s časem

Práce s časem a osobní efektivita je základem úspěchu každého manažera a proto se na kurzu naučíte nejen, jak si správně stanovit priority, ale jak se také vypořádat se zloději času a zlozvyky, které vám brání dosáhnout na plánované činnosti. Během kurzu se naučíte několik NLP technik, které vám budou při vaší práci s časem pomáhat. 

•    Stanovení priorit

•    Paretovo pravidlo při práci s časem

•    Plánování krátkodobých i dlouhodobých cílů

•    Identifikace „zlodějů času“ a plán na jejich odstranění

•    Odstranění rutin a zlozvyků a změna vnitřního nastavení 

•    Práce s časem dle NLP

•    Plánování jednotlivých manažerských činností 


Modul V - Prezentace

Máte před sebou důležitou prezentaci a nevíte, jak na to? Nevyšla vám prezentace podle vašich představ a nevíte, co a jak zlepšit? Potřebujete zaujmout posluchače a chybí vám inspirace? Kurz prezentační dovednosti s NLP je určen pro ty z vás, kteří se potřebují rychle a efektivně naučit pravidla a principy prezentace a vyzkoušet si je v bezpečném prostředí. 

•    Analýza současné prezentace

•    Sebeprezentace a zaujetí ostatních

•    8 krokový NLP prezentační model

•    Odstranění nežádoucích pocitů a obav z prezentací

•    Prezentace na poradách a osobních jednáních

•    Pochopení zájmů ostatních v kontextu prezentací a porad

•    Jazykové modely pro prezentaci (Milton model)

•    Manipulace

•    Zvládání obtížných situací 


Modul VI - Řízení změny

Po absolvování této části budete umět efektivně řídit změny, poradit si s odporem zaměstnanců, motivovat je a vybudovat si výkonnou zaměstnaneckou podporu pro každý projekt/změnu. Aplikace nejnovějších technik NLP vám pomůže zdokonalit vaši komunikaci, rozhodování, vyjednávání, budování týmu, koučování a stanovení cílů, a také se naučíte, jak být dobrým lídrem. 

•    Stanovit přesvědčivé a důsledně dosažitelné cíle a také jich následně dosáhnout.

•    Definovat potřebné aktivity pro každou fázi změny: plánování, vytvoření a implementace.

•    Stanovit nejoptimálnější komunikaci změnového projektu v rámci svého týmu.

•    Určit klíčové aktivity, kterými mohou sponzoři přispět k úspěchu změnového projektu.

•    Zdokonalit efektivitu řízení změn výběrem správných členů týmů s využitím NLP typologie a metaprogramů.

•    Přistupovat ke změnovému procesu z nejrůznějších úhlů pohledů.

•    Rychle vybudovat rapport s každým, s kým se dostanete do kontaktu.

•    Naučit se sérii rychlých technik NLP, které výrazně posílí vaše schopnosti a změní nevyhovující myšlenkové vzorce.

•    Zlepšit výsledky sebe i svého týmu tím, že odstraníte vše, co omezuje vaši výkonnost. 

•    Shromažďovat od lidí konkrétní a kvalitní informace a používat je k dosažení cílů. 

•    Překročit své cíle a očekávání zdokonalením komunikace, ovlivňováním a motivováním sebe i druhých. 

•    Vyvinout odolné, dlouhotrvající a praktické schopnosti pro zvládání stresu. 

•    Zdokonalit svůj výkon na poradách, při vyjednávání a prezentacích. 

•    Bezproblémově zvládat komplexní situace ve změnovém procesu a při vedení.

•    Získat komplexní schopnosti pro řešení problémů. 

•    Motivovat zaměstnance, aby ze sebe vydali to nejlepší. 

•    Efektivně komunikovat s použitím metafor, příběhů a prostorových a jazykových kotev. 

•    Zvyšovat svoji tvořivost, kreativitu a flexibilitu. 


Modul VII - Facilitace a vedení porad

Facilitace a vedení porad s NLP vám poskytne seznámení se systemickým a NLP přístupem a s jejich využitím ve vedení skupinových setkání. Cílem facilitace je zapojení všech zúčastněných osob do konstruktivního dialogu, tvorby nových nápadů a dohody o dalších postupech a řešeních. Kurz se zaměřuje na nejdůležitější oblasti nutné pro kvalitní a efektivní facilitaci. 

•    Co je to facilitace, základní pravidla a metody.

•    Základní principy a techniky používané v NLP a systemickém přístupu.

•    Vedení porad a setkání metodou facilitace.

•    Co je to brainstorming, jeho pravidla a praktické využití a další techniky, které podporují kreativitu (Disney Strategie).

•    Techniky navozování Rapportu.

•    NLP typologie účastníků a její použití při výběru nejvhodnějšího způsobu komunikace s nimi.

•    Základní typy porad - příprava, organizace a vedení.

•    NLP jazykové modely a jejich aplikace do Efektivní komunikace.

•    Zvolit takový postoj a naladění, jaké chcete během porady mít.

•    Využívat moderní technologie, které lze použít při vedení porad.

•    Rozpoznat nejčastější chyby a nedostatky, které při vedení porad mohou nastat a postupy jejich řešení. 


Modul VIII - Mentoring

Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému). Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá menteemu nalézt správný směr či řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí např. na pracovišti. 

•    Co je to mentoring, a kde se využívá

•    Rozdíl mezi mentoringem a ostatními přístupy

•    Individuální mentoring

•    Mentoringový program pro tým

•    Mentor, jeho role, kompetence a zodpovědnosti; Mentee, jeho role, kompetence a zodpovědnosti

•    Pro jaké situace se mentoring hodí a pro jaké nikoli 

•    Praktické případy a nácvik 

•    Propojení do praxe

 

Termíny kurzu

Pro tento kurz aktuálně nejsou vypsané termíny. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 


Powered by Froala Editor

Lektor kurzu

Ing. Jitka Ďuricová Profil lektora

Neváhejte nás kontaktovat

Zápis v obch. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183381 | IČ: 24151424 | DIČ: CZ24151424 | Ochrana osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky