Manažerská akademie

NLP Manažerská akademie se věnuje nejdůležitějším oblastem manažerské praxe a doplňuje je o techniky NLP, které zajišťují rychlou a efektivní změnu a dosahování maximálních výsledků za minimum času.

Výcvik je zaměřen nejen na získání teoretických znalostí, ale hlavně na praktickou aplikaci jednotlivých manažerských technik obohacených o postupy Neuro-lingvistického programování. Některé z nich vychází z klasických manažerských technik, další jsou založeny jen a pouze na implementaci moderních technik a nástrojů NLP do celosvětově nového trendu NLP soft skills.

Cíle výcviku

 • Zefektivnit a zkvalitnit komunikaci s druhými osobami pomocí porozumění jejich tendencím k jednání a základním motivátorům
 • Použít jednotlivé styly vedení lidí na základě jejich zkušeností s danou problematikou
 • Aplikovat NLP koučovací jazykové vzorce k rozvoji svěřeného obchodního týmu
 • Porozumět mentálním strategiím a motivacím členů týmu a umět na ně správně reagovat
 • Dokázat rychle vybudovat důvěru s jakoukoliv osobou v komunikaci
 • Získat během krátké chvíle mimořádné naladění na jakoukoliv osobu
 • Číst řeč těla a jiné neverbální projevy ostatních lidí a naučit se ovlivnit svoji komunikaci směrem k nim
 • Pochopit hlubší motivaci jednotlivých osob, která řídí proces jejich rozhodování a urychlit tento proces
 • Ovlivňovat ostatní a působit přitom dojmem zdánlivě nestranného
 • Identifikovat motivační faktory ostatních a aplikovat takové postupy, které povedou ke zvýšení vnitřní motivace členů týmu
 • Přizpůsobit se různým typům osobností pomocí aplikace NLP typologie a metaprogramů
 • Aktivně ovlivňovat svůj vlastní vnitřní postoj a zajistit tím dosažení požadovaných výsledků
 • Umět zaujmout, získat ostatní na svoji stranu a efektivně prodat své názory
 • Získat větší flexibilitu ve svém přístupu
 • Stanovovat priority, plánovat a pracovat s časem
 • Identifikovat komunikační styl druhých a vědět, jak s nimi jednat
 • Přizpůsobit komunikační styl tak, aby se hodil k situacím dle potřeb
 • Maximalizovat osobní vliv a důvěryhodnost
 • Naučit se správně předávat zpětnou vazbu a umět ji i přijímat
 • Seznámit se s pozitivní psychologií, přesvědčeními a sugescemi a naučit se naprogramovat svoji mysl pomocí vizualizací a představ
 • Dokázat aktivně naslouchat ostatním a identifikovat skrytá sdělení v tom, co lidé opravdu říkají
 • Zvýšit svoji flexibilitu chování tak, aby vedlo k požadovaným a chtěným výsledkům
 • Předávat svoje sdělení tak, abyste dosáhli optimálního výsledku
 • Používat nové myšlenkové strategie, které zajistí dosažení požadovaných cílů a výsledků
 • Osvojit si základní principy efektivní prezentace a práce se skupinou
 • Naučit se nástroje potřebné k vyvolání příslušné požadované reakce u ostatních
 • Dokázat reagovat empaticky a přitom asertivně prosadit své myšlenky a názory a umět je obhájit
 • Umět odhalit manipulaci ze strany druhých osob a zvládnout se proti ní bránit 
 • Dokázat rozklíčovat zda kandidát splňuje požadavky na obsazovanou pozici a identifikovat nesrovnalosti v jeho odpovědích
 • Umět se správně doptávat na kandidátovo minulé chování a dokázat predikovat, jak bude daná osoba jednat a reagovat v jednotlivých pracovních situacích
 • Lépe porozumět kandidátům a maximálně vytěžit omezený čas, který máte k dispozici na pohovor s kandidátem
 • Číst mezi řádky toho, co bylo řečeno a rozvinout své myšlení a vnímání neverbální komunikace
 • Klást správně otázky tak, abyste zjistili potřebné informace o osobnosti kandidáta a jeho vhodnosti na danou pracovní pozici, a to prostřednictvím jazyka, který používá. Posunete pohovory k vyšší kvalitě tím, že se naučíte vidět za slova, číst mezi řádky, rozvinete své vnímání a lépe porozumíte všem kandidátům
 • Rozvinout své verbální i neverbální schopnosti, naučíte se klást ty správné otázky a porozumíte důležitým neverbálním signálům
 • Budovat důvěru při pohovoru a uvolnit kandidáta pro sdělování více informací
 • Zjistit, co kandidáta skutečně motivuje a jak toho využít pro zajištění jeho zájmu nejen o danou pracovní pozici, ale také po nástupu do zaměstnání a během adaptace
 • Zjistit skutečně důležité hodnoty a motivaci kandidáta v pracovním kontextu a porovnat jejich vhodnost s firemní kulturou
 • Sestavit popis pracovní pozice po osobnostní stránce ideálního kandidáta a dokázat ho následně vybrat dle těchto kritérií
 • Psát kvalitní inzerát tak, aby zaujal správné kandidáty dle osobnostního profilu
 • Získat další zkušenosti prostřednictvím otázek a použitého jazyka kandidáta. Vytvoříte si svůj vlastní B&L Model, pochopíte, co vás vnitřně motivuje a jaké máte vlastní tendence k jednání v pracovním kontextu

Použité nástroje, techniky a postupy

 • Neuro-lingvistické programování
  • NLP komunikační model – základní informace o fungování lidského mozku a jejich využití při komunikaci a vedení týmu
  • Pozice vnímání – pochopení postojů, cílů, zájmů a vnitřních motivací jednotlivých členů týmu
  • Rapport – techniky pro rychlé vybudování důvěry
  • Kalibrace – techniky pro čtení neverbální komunikace, které mohou odhalit nesrovnalosti v odpovědích; mezi tyto techniky patří B.A.G.E.L. a způsoby pohybu očí na základě přemýšlení, tzv. Oční vzorce
  • Reprezentační systémy – hlavní kanály používané pro získávání, zpracování a předávání informací; využívají se pro zlepšení vzájemné komunikace
  • Metaprogramy – tendence k jednání v daných situacích zjišťované na základě předchozích reakcí; identifikují se konkrétními během rozhovoru na základě slov a spojení, která daná osoba používá
  • Landscape – strukturovaný postup pro základní manažerské koučování; pomáhá identifikovat cíle a motivace jednotlivých členů týmu a pomoci jim v dosahování
  • Meta Model jazyka – základní a snadno zapamatovatelné NLP koučovací jazykové vzorce, které pomáhají rozkrývat vymazané, překroucené a zobecněné části v komunikaci a pomáhají členům týmů přemýšlet „out of box“
  • Milton Model jazyka - strukturované jazykové vzorce Ericksonovské konverzační hypnózy, které pomáhají zaměřit mysl klienta a účastníků požadovaným směrem a vybudovat zájem o danou oblast; ve firemní praxi často používané při prezentacích, obchodních jednání a vyjednávání
  • Neurologické úrovně - NLP změnová technika, která pomáhá dosáhnout požadovaného cílového stavu pomocí lehkého transového stavu a zapojení nevědomé mysli do řešení
  • 8krokový NLP prezentační model - strukturovaný prezentační model, který byl vytvořen speciálně pro NLP prezentátory; zajišťuje udržení pozornosti účastníků po celou dobu prezentace a zakotvení požadovaných výstupů a klíčových bodů prezentace
 • Klasické manažerské techniky
  • Situační vedení lidí – rozděluje členy týmů do 4 úrovní z hlediska jejich schopnosti řešit daný úkol; na základě toho manažer volí nejvhodnější styl vedení (instruování, koučování, podpora či delegování)
  • S.T.A.R. – metoda Behaviorálního vedení výběrového řízení založená na předchozích zkušenostech kandidáta s danou oblastí
  • GROW model - základní a rychle naučitelný koučovací model, který se využívá hlavně v manažerském koučování

Obsah výcviku

Modul I - Komunikace a řešení konfliktů

Seznámíte se s NLP technikami, které se používají pro zlepšení a zefektivnění komunikace s druhými lidmi, předcházení a řešení konfliktů. Naučíte se, jak se rychle a jednoduše sladit s ostatními osobami i skupinami. Naučíte se číst neverbální komunikaci a identifikovat nesrovnalosti mezi tím, co vám lidé říkají a jak jednají.

 • NLP komunikační model
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Rapport
 • Kalibrace aneb čtení neverbální komunikace ostatních lidí
 • Reprezentační systémy a oční vzorce
 • Předcházení konfliktům a jejich řešení
 • Pozice vnímání pro pochopení druhých osob
 • Asertivní techniky a obrana před manipulací
 • NLP typologie osob a její využití v manažerské praxi
 • Zpětná vazba a zásady jejího předávání
 • Zvládání námitek a obtížné komunikace
 • Jazykové vzorce pro efektivnější komunikaci

Modul II - Vedení výběrových řízení

Kurz „Vedení výběrového řízení s NLP“, je založen na rozboru a praktickém nácviku nejnovějších technik vedení výběrových rozhovorů, které jsou postaveny na moderních metodách dotazování vycházejících ze systemického přístupu, Neuro-lingvistického programování (NLP) a metodiky Behavioral & Language modelu.

 • Behaviorální vedení výběrového řízení (S.T.A.R.)
 • Využití NLP technik k odhalení slabých míst v odpovědích uchazečů
 • Čtení neverbální komunikace kandidátů
 • Behavioral & Language model pro odhalení tendencí k jednání, hodnot a motivace kandidátů
 • Aplikace Metamodelu jazyka do výběrových řízení
 • Motivační a pracovní filtry kandidáta a jejich dopad na pracovní chování
 • Požadovaný profil kandidáta a sestavení inzerce pozice
 • Využití NLP v Assessment a Development Centrech
 • Tvorba rozvojových plánů

Modul III - Vedení lidí, hodnocení a koučování

Naučíte se správně stanovovat cíle sobě a ostatním, poznáte, jaký je rozdíl mezi rolí manažera a lídra, a jak správně vést své podřízené a kolegy, na základě jejich zkušeností a praxe. Seznámíte se se základy manažerského koučování a budete si moci prakticky vyzkoušet 3 NLP koučovací techniky. Zároveň se naučíte, jak správně vést hodnotící rozhovory a připravovat rozvojové plány pro svůj tým.

 • Stanovení cílů a práce sám se sebou
 • Manažer vs. lídr
 • Analýza aktuálně preferovaných stylů vedení
 • Situační vedení lidí
 • Manažerské koučování s prvky NLP (GROW model, Landscape, Neurologické úrovně)
 • Základní postupy delegování
 • Identifikace tendencí k jednání a motivačních faktorů členů týmu
 • Práce s osobními hodnotami (hierarchie hodnot a jejich využití při motivaci, rozvoji a hodnocení)
 • Vedení hodnotících rozhovorů
 • Příprava rozvojových plánů
 • Předávání a přijímání zpětné vazby
 • Konstruktivní kritika a pochvala
 • Motivace jednotlivců a týmů

Modul IV - Osobní efektivita a práce s časem

Práce s časem a osobní efektivita je základem úspěchu každého manažera a proto se na kurzu naučíte nejen, jak si správně stanovit priority, ale jak se také vypořádat se zloději času a zlozvyky, které vám brání dosáhnout na plánované činnosti. Během kurzu se naučíte několik NLP technik, které vám budou při vaší práci s časem pomáhat.

 • Stanovení priorit
 • Paretovo pravidlo při práci s časem
 • Plánování krátkodobých i dlouhodobých cílů
 • Identifikace „zlodějů času“ a plán na jejich odstranění
 • Odstranění rutin a zlozvyků a změna vnitřního nastavení
 • Práce s časem dle NLP
 • Plánování jednotlivých manažerských činností

Modul V - Prezentace

Máte před sebou důležitou prezentaci a nevíte, jak na to? Nevyšla vám prezentace podle vašich představ a nevíte, co a jak zlepšit? Potřebujete zaujmout posluchače a chybí vám inspirace? Kurz prezentační dovednosti s NLP je určen pro ty z vás, kteří se potřebují rychle a efektivně naučit pravidla a principy prezentace a vyzkoušet si je v bezpečném prostředí.

 • Analýza současné prezentace
 • Sebeprezentace a zaujetí ostatních
 • 8 krokový NLP prezentační model
 • Odstranění nežádoucích pocitů a obav z prezentací
 • Prezentace na poradách a osobních jednáních
 • Pochopení zájmů ostatních v kontextu prezentací a porad
 • Jazykové modely pro prezentaci (Milton model)
 • Manipulace
 • Zvládání obtížných situací

Modul VI - Řízení změny

Po absolvování této části budete umět efektivně řídit změny, poradit si s odporem zaměstnanců, motivovat je a vybudovat si výkonnou zaměstnaneckou podporu pro každý projekt/změnu. Aplikace nejnovějších technik NLP vám pomůže zdokonalit vaši komunikaci, rozhodování, vyjednávání, budování týmu, koučování a stanovení cílů, a také se naučíte, jak být dobrým lídrem.

 • Stanovit přesvědčivé a důsledně dosažitelné cíle a také jich následně dosáhnout
 • Definovat potřebné aktivity pro každou fázi změny: plánování, vytvoření a implementace
 • Stanovit nejoptimálnější komunikaci změnového projektu v rámci svého týmu
 • Určit klíčové aktivity, kterými mohou sponzoři přispět k úspěchu změnového projektu
 • Zdokonalit efektivitu řízení změn výběrem správných členů týmů s využitím NLP typologie a metaprogramů
 • Přistupovat ke změnovému procesu z nejrůznějších úhlů pohledů
 • Rychle vybudovat rapport s každým, s kým se dostanete do kontaktu
 • Naučit se sérii rychlých technik NLP, které výrazně posílí vaše schopnosti a změní nevyhovující myšlenkové vzorce
 • Zlepšit výsledky sebe i svého týmu tím, že odstraníte vše, co omezuje vaši výkonnost
 • Shromažďovat od lidí konkrétní a kvalitní informace a používat je k dosažení cílů
 • Překročit své cíle a očekávání zdokonalením komunikace, ovlivňováním a motivováním sebe i druhých
 • Vyvinout odolné, dlouhotrvající a praktické schopnosti pro zvládání stresu
 • Zdokonalit svůj výkon na poradách, při vyjednávání a prezentacích
 • Bezproblémově zvládat komplexní situace ve změnovém procesu a při vedení
 • Získat komplexní schopnosti pro řešení problémů
 • Motivovat zaměstnance, aby ze sebe vydali to nejlepší
 • Efektivně komunikovat s použitím metafor, příběhů a prostorových a jazykových kotev
 • Zvyšovat svoji tvořivost, kreativitu a flexibilitu

Modul VII - Facilitace a vedení porad

Facilitace a vedení porad s NLP vám poskytne seznámení se systemickým a NLP přístupem a s jejich využitím ve vedení skupinových setkání. Cílem facilitace je zapojení všech zúčastněných osob do konstruktivního dialogu, tvorby nových nápadů a dohody o dalších postupech a řešeních. Kurz se zaměřuje na nejdůležitější oblasti nutné pro kvalitní a efektivní facilitaci.

 • Co je to facilitace, základní pravidla a metody
 • Základní principy a techniky používané v NLP a systemickém přístupu
 • Vedení porad a setkání metodou facilitace
 • Co je to brainstorming, jeho pravidla a praktické využití a další techniky, které podporují kreativitu (Disney Strategie)
 • Techniky navozování Rapportu
 • NLP typologie účastníků a její použití při výběru nejvhodnějšího způsobu komunikace s nimi
 • Základní typy porad - příprava, organizace a vedení
 • NLP jazykové modely a jejich aplikace do Efektivní komunikace
 • Zvolit takový postoj a naladění, jaké chcete během porady mít
 • Využívat moderní technologie, které lze použít při vedení porad
 • Rozpoznat nejčastější chyby a nedostatky, které při vedení porad mohou nastat a postupy jejich řešení

Modul VIII - Mentoring

Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému). Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá menteemu nalézt správný směr či řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí např. na pracovišti.

 • Co je to mentoring, a kde se využívá
 • Rozdíl mezi mentoringem a ostatními přístupy
 • Individuální mentoring
 • Mentoringový program pro tým
 • Mentor, jeho role, kompetence a zodpovědnosti; Mentee, jeho role, kompetence a zodpovědnosti
 • Pro jaké situace se mentoring hodí a pro jaké nikoli
 • Praktické případy a nácvik
 • Propojení do praxe

Certifikované kurzy v rámci NLP akademií